PG Students

 

1984

Dr.Ipe Varghese
Dr.R.Rajendran
Dr. Geetha Varghese

1986

Dr.S.Hari
Dr.Jayasree.K

1987

Dr.Basheer Harifa Beevi
Dr.Padmakumar.T.P
Dr.Sarala.O
Dr.Valsa Thomas

 

1988

Dr.C.S.Jayapalan
Dr.R.Heera

1989

Dr.Majumdar Anjana
Dr. Abdul Jaleel

 

1990

Dr Mathew K.T
Dr.S.K.Padmakumar

1991

Dr.V.T.Beena
Dr.Sreenivasan

1992

Dr.Bindu .J.Nair
Dr. Abraham Shirley
Dr.Latha Mary Cherian
Dr.Pradeep Kumar.R.M

1993

Dr.R.Rathy
Dr.Shameena.P.M.

1994

Dr.Lal.P.M
Dr.Manoj.S.Nair

 

1995

Dr.Joshy.V.R

1996

Dr.Deepa.L
Dr.Beena George

1997

Dr.Anila Karunakaran
Dr.Alex K.Varhese
Dr.Jacob Kurien

1998

Dr. Devasya Beena
Dr.Sangeetha Varghese

1999

Dr.Meera Mary Nevis

2000

Dr.Nalinakumari.K.R
Dr.Bindu P.R.
Dr.Thomas George

 

2001

Dr.Bijo Alexander
Dr.Shalini Nair
Dr.Sunil.S
Dr.Twinkle S.Prasad
Dr.Pramod Philip Mathew

2002

Dr.Rajeesh Mohammed
Dr.Sunilkumar Kothavar

2003

Dr.Anna P.Joseph

 

2004

Dr.Saleem Shaik
Dr.Sabu
Dr. Shirley Varkey

2005

Dr.Harish.R.K.
Dr.Rajeev.R

2006

Dr. Vijaya Birakar
Dr. Deepthi K
Dr. Pradeesh Satyan

 

2007

Dr. Swagatika Panda
Dr. Shruthi. K
Dr. Sivakumar

2008

Dr. Manju Mariam Stephan Mathunny
Dr. Philip Kolady
Dr. Isha Chauhan